Stt Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định
1 Bằng khen 2007-2010 Năm 2010 của TW Hội doanh nghiệp trẻ Việt nam
2 Bằng khen Năm 2012 của Phòng TM và CN Việt Nam
3 Băng khen Năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
4 Cờ thưởng Năm 2012 của C.ty CP supe và hóa chất Lâm Thao
5 Giấy khen 397/QĐ-CT ngày 21/02/2013 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
6 Bằng khen 0043/PTM-HVĐT ngày 07/01/2014 của Phòng TM và CN Việt Nam
7 Giấy khen 852/QĐ-CT ngày 26/02/2014 của UBND huyện Vĩnh Tường.
8 Cờ thưởng thi đua Năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
9 Băng khen tập thể lao động xuất sắc Năm 2012, 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
10 Danh hiệu Doanh nhân xuất sắc dành cho Tổng Giám đốc Tạp chí doanh nhân Việt Nam