Hội nghị TK năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.