Đại hội chi bộ công ty cổ phần việt pháp lần thứ I